Algemene voorwaarden Den Ouden Steegh


Artikel 1. Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt
  gesloten ,worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
  ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek van de klant worden
  toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand worden gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. De ondernemer verwerpt nadrukkelijk eventueel door de klant van
  toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

Artikel2. Het aanbod

 1. Het aanbod van de ondernemer is vrijblijvend en kan op ieder moment door de ondernemer worden ingetrokken. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw of met marge regeling. De ondernemer spant zich in om bij gebruik van een website waarop zijn producten worden aangeboden, de website bij te houden en reeds verkochte producten hiervan te verwijderen. Indien echter de klant een aanbod heeft aanvaard, terwijl deze eerder door een ander is aanvaard, dan komt er tussen de ondernemer en de klant geen overeenkomst tot stand. De ondernemer is gerechtigd om een redelijk honorarium bij de klant in rekening te brengen voor het uitbrengen van een aanbod op locatie.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving en een afbeelding van de
  aangeboden producten en /of diensten. Kennelijke vergissingen of
  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat in ieder geval de volgende informatie:
  – de prijs inclusief belastingen
  – de eventuele kosten van aflevering
  – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  – de termijn van aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
  waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
  – de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten
  van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden gerekend op een andere grondslag dan het regulier basistarief voor het gebruikte communicatie middel .

Artikel 3 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding
  door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de
  aanvaarding van het aanbod.
 3. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende
  informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op
  een toegankelijk manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen.
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klanten terecht kan
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het
   herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijk melding inzake het uitgeloten zijn van het herroepingsrecht.
  3. De informatie over eventuele garanties en bestaande service na aankoop
  4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 Herroepingsrecht

Bij levering van de producten:

 1. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de klant de mogelijkheid overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het zal het product slechts in die mate uitpakken of
  gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het
  product wenst te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod enof uiterlijk bij de levering ter zake  verstrekte redelijke en duidelijk instructies.

Artikel 5 Kosten in geval van herroeping

 1. indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van bezorgen en terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Aritkel 6 Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

 1. De door de ondernemer afgeleverde producten of verrichte diensten
  beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. De klant zal houten producten plaatsen in een ruinmte met een
  luchtvochtigheid tussen de 55% en de 70%. Indien een klant dit verzuimt, dan kunnen de houten producten hierdoor onder meer krimpen, uitzetten of scheuren. Deze gevolgen zijn in dat geval voor rekening en risico van de klant.
 3. De houten producten zijn door de ondernemer behandelt tegen
  houtworm. Omdat deze behandeling niet kan garanderen dat het product bij verkoop houtworm-vrij is en blijft zijn de gevolgen van eventuele schade door houtworm aan het product voor de rekening van de klant.
 4. De ondernemer is tegenover de klant uitsluitend aansprakelijk voor
  schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare
  tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst (directe schade) tot een maximum dat gelijk is aan de verkoopprijs van het product of de vergoeding voor de dienst per jaar, tenzij er aan de zijde van de
  ondernemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De
  ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de klant.

Artikel 7 Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer
  kenbaar heeft gemaakt. Uitsluitend aan de levering van producten in
  Nederland op grond van een overeenkomst of afstand zijn voor de
  klant geen kosten verbonden, behalve als levering plaats moet vinden
  op de Waddeneilanden. In dat geval worden de kosten van de
  overtocht in rekening gebracht. Bij levering van producten aan een
  klant in het buitenland zullen door de ondernemer de leveringskosten
  in rekening worden gebracht.
  2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze
  algemene voorwaarden is vermeld , zal het bedrijf geaccepteerde
  bestellingen met bekwame spoed toch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien
  de vezorgen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
  wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant
  hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
  bericht.
  3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
  de ondernemer tot het moment van bezorgen aan de klant of een
  vooraf aangegeven en aan de ondernemer bekend gemaakt
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant
  verschuldigde bedragen onvoorwaardelijk te worden voldaan voor of bij
  de aflevering van een product . In geval van een overeenkomst tot het
  verlenen van een dienst vangt deze termijn aan nadat de klant de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. De ondernemer is gerechtigd om een aanbetaling te verlangen van de
  klant. In dat geval wordt de overeenkomst aangegaan onder de
  opschortende voorwaarde van de ontvangst van deze aanbetaling. De
  klant kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de
  uitvoering van de desbetrefende bestelling of dienst(en). Alvorens de
  bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. de klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de de ondernemer
  behoudens wettelijke beperkingen, het rcht omde vooraf aan de klant
  kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  Artikel 9 Ontbinding bij bijzondere omstandigheden
  1. De ondernemer is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang,
  zonder ingebrekestelling te ontbinden indien:
  – de klant in (voorlopige) surseance van betaling of in faillissement
  verkeert of hiertoe een verzoek is ingediend
  – op de klant de schuldsaneringsregeling (WSNP)van toepassing is
  verklaard of een verzoek hiertoe is ingediend.
  – De klant door beslaglegging, onder curatelestelling of op andere wijze
  de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen heeft verloren.
  – De klant haar ondernemingsactiviteiten staakt.
  – Er zich een omstandigheid voordoet waardoor de ondernemer
  redelijkerwijs heeft te vrezen voor de continuïteit van de onderneming
  van de klant.

Artikel 10 Overige bepalingen

 1. Zijn deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend,
  dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Partijen
  zullen het ongeldig of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen
  die wel geldig een verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op
  de inhoud en strekking van deze overeenkomst, zoveel mogelijk
  overeenstemmen, met die van het ongeldige of overbindende gedeelte.
  2. De klant is niet bevoegd om rechten en verplichtingen uit deze
  overeenkomst over te dragen.
  Artikel 11 Klachten en geschillen
  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
  bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
  ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
  2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze
  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze

overeenkomst ontstaan , zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
rechtbank Midden Nederland.


Artikel 12 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht
  2. Klant: degene die een overeenkomst aangaat met de ondernemer
  3. Dag: kalenderdag
  4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in
  staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op
  een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van
  de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  5. Herroepingsricht: de mogelijheid voor de klant om binnen de bedenktijd
  af te zien van de overeenkomst op afstand
  6. Ondernemer: degene die producten en/of diensten op afstand aan
  klanten aanbiedt
  7. Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een overeenkomst op
  afstand tussen de ondernemer en de klant
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waabij in het kader van een
  door de ondernemer georganiseerd system voor verkoop op afstand van
  producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
  uitlsuitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor
  communicatie op afstand.
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middlel dat kan worden gebrukt
  voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de klant en de
  ondernemer gelijktijdig in de dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.